Edukační oddělení a knihovna

Misí oddělení je zprostředkovávat umění tvořivými metodami všem cílovým skupinám (všem typům škol, rodinám s dětmi, dospělým, seniorům i znevýhodněným návštěvníkům) prostřednictvím vzdělávacích aktivit: interaktivních prohlídek výstav, workshopů, výtvarných dílen a ateliérů i dalších formátů – především skrze vlastní tvorbu a interakci s originály uměleckých děl s cílem efektivně, úspěšně a atraktivně předávat kvalitní vzdělávací obsah a podporovat pozitivní vztah k umění. Cílem je tedy zprostředkovávat umění interaktivně všem cílovým skupinám prostřednictvím edukace.

Hlavní vizí je snaha rozvíjet umělecké, kreativní a neformální vzdělávání a propojovat ho s tím formálním. Edukátorky sledují progresivní mezinárodní vzdělávací modely na úrovni EU, čerpají ze zahraničních odborných zdrojů, reflektují nejnovější trendy v uměleckém vzdělávání: interdisciplinaritu, intermedialitu, interaktivitu, rozvoj literární, mediální, informační, vizuální, kulturní a emoční gramotnosti i kreativního myšlení a společenské angažovanosti. Mezi rozvojové priority patří podpora aktivit pro seniory a znevýhodněné, rozšíření vzdělávacích programů k umění ve veřejném prostoru. Edukační oddělení splňuje podmínky pro získání statutu metodického pracoviště v oboru. Je jedním z nejvýznamnějších center dění v této oblasti – realizuje odborné konference, semináře, mezinárodní výzkumné projekty, spravuje Centrální knihovnu Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, kde má i zastoupení v nejvyšší funkci v předsednictvu.

Edukační oddělení působí ve třech profesionálně vybavených pracovištích: Edukační centrum GHMP v Colloredo Mansfeldském paláci, Eko-ateliér GHMP v Trojském zámkuČítárna a studovna odborné literatury a časopisů – knihovna GHMP, kde je možné realizovat širokou škálu tradičních a netradičních technik z oblasti kresby, malby, fotografie, grafiky, prostorové tvorby a sochařství, textilní tvorby, ale i intermediální, akční a konceptuální tvorby. Součástí edukačního centra je i temná komora pro klasickou a experimentální fotografii, tiskařský lis pro grafické techniky, vybavení pro malbu, dvě příruční knihovny a Centrální knihovna Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR. Eko-ateliér akcentuje přesahy výtvarného umění k ekologii a environmentu. Čítárna a studovna poskytuje prostor ke studiu cca 6000 publikací z odborné knihovny GHMP. Významnou součástí činnosti oddělení je i využívání nových médií a online edukace. Klíčové jsou také speciální edukační aktivity pro návštěvníky se specifickými potřebami, mezi které patří i cizinci a národnostní menšiny. Integrace cizinců je jedním z aktuálních a nejdůležitějších témat pro celý tým edukačního oddělení. Tomuto tématu se edukátorky dlouhodobě věnují, spolupracují se souvisejícími institucemi i odborníky a efektivně i erudovaně reagují na aktuální výzvy. Edukátorky byly součástí velkých grantových výzkumných projektů Rady galerií ČR (vzdělávací strategie, standardy muzeí, práce s návštěvníky se specifickými potřebami atd.), Platformy uMĚNÍM (Festival umění a kreativity, pracovní skupiny advokacie a komunikace) nebo mnohaletého odborného projektu App Your School (Erasmus+, 8 evropských zemí, 2 odborné publikace, ve spolupráci s Univerzitou v Bologni). V edukačním oddělení realizují už mnoho let úspěšně odborné praxe a stáže studenti ze středních uměleckých a vysokých pedagogických škol, příležitostně i studenti ze zahraničí (většinou v rámci ERASMUS+). Vzdělávací oddělení klade důraz i na síťování a spolupráci s dalšími institucemi. Edukátorky se snaží rozvíjet vícezdrojové financování a využívání alternativního materiálu i principů recyklace v rámci výtvarné tvorby – a to i díky důležitým partnerům a sponzorům edukačních aktivit.

Mezi pozice edukačního oddělení patří edukátorka v kultuře, knihovnice a asistentka. GHMP má tři interní edukátorky a tým externích lektorů s různými specializacemi. Interní edukátorky koncipují, organizují a realizují v sedmi objektech GHMP vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na školy všech typů. Jsou členkami několika významných profesních asociací a odborných pracovních skupin, které se mimo jiné věnují advokacii k podpoře kreativního vzdělávání, a to i na vládní úrovni. Na pozicích oddělení jsou vysoce kvalifikované a erudované osoby s mnohaletou praxí ve svém oboru.

Lucie Haškovcová