Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.

vedoucí oddělení a knihovny, specialistka na přesahy k literatuře, písmu a textu

T (+420) 606 612 987
E lucie.haskovcova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13
110 00 Praha 1

Lucie Haškovcová je vedoucí Edukačního oddělení a odborné knihovny GHMP (Oddělení programů pro veřejnost), kde působí jako edukátorka od r. 2005. Koncipovala a realizovala vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny k více než třem stům výstavám, je spoluzakladatelkou edukačního centra a eko-ateliéru, spoluautorkou Vzdělávací strategie GHMP. Aktivně se zabývá advokacií v oblasti uměleckého, kreativního a neformálního vzdělávání v kulturních a paměťových institucích i projektech živého umění – i na vládní úrovni – jako členka významných grantových komisí a pracovních skupin na Ministerstvu kultury, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Národním pedagogickém institutu s cílem systematicky podporovat kreativní a umělecké vzdělávání. Je předsedkyní Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, členkou INSEA (International Society for Education Through Art), Asociace výtvarných pedagogů, koalice KOMPAS (Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin) a Platformy uMĚNÍM (Platforma pro kreativní vzdělávání), kde je součástí týmu pracovní skupiny advokacie. Také patří mezi odborné hodnotitele Národního akreditačního úřadu pro VŠ.  Je členkou umělecké rady MUD a ediční rady GMU HK. Spolupracovala s mnoha významnými mezinárodními institucemi, organizacemi a projekty (Česká centra, Leica Gallery Prague, 4+4 dny v pohybu, App Your School ad.). Intenzivní je i spolupráce s UNICEF (OSN) a dalšími organizacemi pro integraci cizinců. Absolvovala obory VV (PdF UP) + ČJ (FF UP) a doktorské studium na KVV UP. Specializuje se na přesahy k literatuře, písmu a textu – i v rámci své rozsáhlé publikační činnosti.

Výběr z bibliografie

Články v odborných periodikách a sbornících

 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Aktuální otázky zprostředkování umění – Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova“, Ateliér č. 6, 2009, str. 2.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Edukační centrum Galerie hlavního města Prahy – nové možnosti, vize a priority v kontextu vzdělávacích aktivit GHMP“ In: Per Aspera Ad Astra – Konference na téma Galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy. Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary 2015, s. 10–14.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Galerie hl. m. Prahy – Práce edukačního oddělení GHMP s návštěvníky se specifickými potřebami“. In: Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění, Praha: Rada Galerií ČR 2016, s. 12–30.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Galerie jako otevřený prostor. Spolupráce edukačního oddělení Galerie hlavního města Prahy se zahraničním publikem.“ Muzeum, ročník 55, 2/2017, s. 45–51.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Made in China“, Ateliér č. 8, 2006, str. 7.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Obrazy slov“, Ateliér č. 21, 2008, str. 6.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Slovem i obrazem“, Ateliér č. 10, 2008, str. 5.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Týden věnovaný haptickým edukačním aktivitám“, Listy České sekce INSEA, ročník 5, 1/2016, s. 12–13.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Už to zase začíná“, Ateliér č. 16–17, 2006, str. 4.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Veřejnost a kouzlo vizuality – zpráva z konference České sekce INSEA“, Ateliér č. 6, 2009, str. 2.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Vladimír Burda: Lyrické minimum“, Ateliér č. 24, 2007, str. 13 (6. 12. 2007).
 • „O lektorských aktivitách s Lucií Haškovcovou“ (rozhovor s Vendulou Fremlovou), Ateliér č. 20, 2007, str. 2.

Kapitoly v odborných publikacích

 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Contemporary Art, Multimedia and Innovation in Education“ (v AJ) In: Coll. of Authors: European Manual (App Your School Project), Bologna, Rimini, Centro Zaffiria 2019, str. 104–112.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: „Studentské kompetence a angažovanost – občanská participace“ (v ČJ) In: kol. autorů: Národní toolkit (Projekt App Your School), Praha, GHMP + ERA 2019, s. 48–52.

Závěrečné práce

 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Kolářovy ozvěny ticha. (bakalářská práce) Olomouc, KB FF UP, 2002.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Podoby a tváře české vizuální poezie a lettrismu. (diplomová práce) Olomouc KVV PdF UP 2004.
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Obraz a písmo a jejich místo v galerijním prostoru / Edukační potenciál propojení obrazu a písma v galerijní edukaci. (disertační práce) Olomouc, KVV PdF UP 2020.

Písemné práce v rámci doktorského studia

 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Intervence textu do veřejného prostoru a inspirace pro edukaci. Olomouc, KVV UP 2017. (k předmětu Intermediální tvorba a veřejný prostor)
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Role a význam prostoru v kontextu výstavních projektů, prostor jako „spolutvůrce“ konceptu výstavy i díla / Architektonické koncepce výstav v Galerii hl. města Prahy v posledním desetiletí (2006–2016.). Olomouc, KVV UP 2017. (k předmětu Dějiny umění 20. a 21. století)
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Autoportrét a identita/ vyjádření vlastní identity kombinací textu a obrazu. Olomouc, KVV UP 2017. (k předmětu Muzeum jako edukační médium – kazuistika edukačního programu)
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Obraz a písmo a jejich místo v galerijním prostoru (problematika dizertační práce a současná výtvarná pedagogika – rešerše odborné literatury a zdrojů). Olomouc, KVV UP 2018. (k předmětu Teorie výtvarné pedagogiky)
 • HAŠKOVCOVÁ, Lucie: Vizuální identita galerie. Olomouc, KVV UP 2019. (k předmětu Teorie vizuální komunikace)