Spolupráce s institucemi

Některé edukační aktivity probíhají ve spolupráci s dalšími institucemi, sdruženími, subjekty nebo v rámci již existujících projektů (v minulosti jsme takto spolupracovali např. s Českými centry, s Leica Gallery Prague, s Hvězdárnou a Planetáriem hl. m. Prahy, s Botanickou zahradou hl. m. Prahy, se Zoologickou zahradou Praha, s Městskou částí Troja, se Společností poezie, s mezinárodním festivalem současného umění 4+4 dny v pohybu, s The Chemistry Gallery i mnoha dalšími organizacemi a sdruženími pro návštěvníky se specifickými potřebami).

Nejrozsáhlejší byla spolupráce s Českými centry – s touto institucí realizovala GHMP řadu tematických workshopů k výstavám, jež byly často organizovány opět ve spolupráci s dalšími institucemi (dříve takto proběhly výtvarné workshopy v Českém centru Praha v kooperaci mimo jiné s těmito institucemi nebo akcemi: Česko-japonská společnost, Česko-korejská společnost, EXPO 2010 Šanghaj, Pražské Quadrienalle 2011, Designblok 2011, KomiksFest 2011, Jeden svět, LOH Londýn 2012, České centrum Tel Aviv, České centrum Tokio, České centrum Paříž, Design Institut, MOME Maďarsko, ÚLUV Bratislava, Cepelia Polsko, Goethe-Institut Prag, Česko-německý fond budoucnosti, České centrum v Berlíně, Deutsch-Tschechische und -Slowakische Gesellschaft, Velvyslanectví Španělska v ČR, Instituto Cervantes Praha, The Chemistry Gallery atd.). GHMP je také členem Rady galerií ČR, která sdružuje významné české galerie, a zastoupena je také v jejím předsednictvu. V rámci RG ČR funguje velmi i Komora edukačních pracovníků, do níž je naše oddělení aktivně zapojeno. V rámci KEP RG ČR se edukátorky účastnily několika významných grantových a vědecko-výzkumných projektů. Edukační oddělení spolupracuje i s univerzitami (praxe a stáže), s profesními asociacemi (AVP – Asociace výtvarných pedagogů, INSEA – International Society for Education through Art), s odborníky v oblasti pedagogiky (Národní pedagogický institut ČR) i s mnoha specialisty z organizací a institucí pro návštěvníky se specifickými potřebami. Byli jsme také součástí pracovních skupin IPR HMP (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). V současné době spolupracujeme také s Integračním centrem Praha a Oddělením národnostních menšin a cizinců Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy.

Fotogalerie z edukačních programů