Oddělení sbírek

Oddělení sbírek se věnuje třem hlavním okruhům – spravuje sbírkový fond Galerie hlavního města Prahy, tj. odborně ho zpracovává, stará se o jeho správné uložení a systematickou evidenci a prezentuje ho formou výstav, publikací, textů, přednášek a dalších aktivit pro odbornou i laickou veřejnost. GHMP spravuje fondy od středověku po současnost s tím, že hlavní odborný zájem instituce směřuje k období od druhé poloviny 19. století k aktuální výtvarné scéně. Ve svých projektech se snaží reagovat a předjímat různé metodologické přístupy a otázky, usiluje o interdisciplinaritu i propojení institucí i jednotlivců. Důležitou součástí práce všech odborných pracovníků je vnímání a chápání města Prahy (tedy místa, které do jisté míry určuje činnost GHMP) jako přirozeného uměleckého centra České republiky, a to i v širším kontextu Evropy. S tím souvisí i obrat k veřejnému prostoru, jeho umělecké, sociální a komunikační funkci.

Z dobré znalosti sbírkového fondu vychází i další aktivity Oddělení sbírek, tj. zejména definování priorit pro akviziční činnost – každé nově získávané dílo musí splňovat kritéria kvality, vystavitelnosti, přínosu pro odborné zhodnocení a být zároveň dokladem významných uměleckých projevů své doby. Sbírky jsou v GHMP v rámci správy a uložení rozděleny podle materiálu, tj. na podsbírky malba, plastika, kresba, grafika a sbírka fotografií a nových médií. Každá podsbírka má svého kurátora, nicméně co se týče akvizic a širšího odborného zhodnocování, kurátoři pracují napříč jednotlivými kolekcemi, dle svého profesního zájmu.

Kurátorky a kurátoři Oddělení sbírek, spolu s vedením GHMP, připravují koncepci výstavního programu. Ten sleduje několik směrů (aktuální umění, různé podoby sochařství 19. až 21. století, projekty tematizující roli hlavního města Prahy na umělecké scéně aj.), zároveň se snaží podílet se na formulování aktuálních témat důležitých jak pro společnost, tak pro obor samotný (klimatická krize, udržitelnost, situace v muzeích a galeriích po pandemii, proměna diváka v „digitálního nomáda“…). Významnou aktivitou celého kurátorského týmu jsou společné diskuze představující důležitou interní kritickou reflexi vlastní činnosti. GHMP spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi i jednotlivými odborníky z oboru, iniciuje či se zapojuje do badatelských a výstavních projektů nejrůznějšího typu, od uměleckohistorických po ty, které akcentují metodologická či společenská témata.

Všichni členové odborného oddělení úzce spolupracují s ostatními složkami GHMP, jednotlivé připravované projekty jsou společným výstupem celé instituce.

Helena Musilová