Výzva k podání cenové nabídky – Rekonstrukce, restaurování a konzervace kamenného sousoší Mír, nám. Svobody, Praha 6 –Bubeneč

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde dále vymezených.

Předmětem zakázky je rekonstrukce, restaurování a konzervace kamenného sousoší Mír, nám. Svobody, Praha 6 –Bubeneč

Datum vyhlášení soutěže: 23. 2. 2024

Lhůta pro podání návrhů: do středy 6. 3. 2024 do 16 hodin

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod. na adrese Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, nebo zaslat na tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Později doručené nabídky se otevírají a nelze k nim přihlížet. Písemné nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce s čitelným nápisem „NEOTEVÍRAT – Rekonstrukce, restaurování a konzervace kamenného sousoší Mír, nám. Svobody, Praha 6 –Bubeneč“.

Ke stažení

Zadávací dokumentace – Rekonstrukce, restaurování a konzervace kamenného sousoší Mír
Příloha č. 1 – restaurátorský záměr, socha Mír, Praha 6, Jakub Tlučhoř
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení_socha Mír
Příloha č. 3 – Vzor Titulního listu nabídky_Mír, nám. Svobody, Praha 6
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy_Mír, nám. Svobody, Praha 6
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet_Mír, nám. Svobody, Praha 6
Příloha č. 6 – Rozhodnutí OPP MHMP-Mír, Praha 6