@Výzva k podání cenové nabídky – dokončení sekané kopie sochy sv. Vincence Ferrerského ze sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde dále vymezených.

Předmětem zakázky je dokončení sekané kopie sochy sv. Vincence Ferrerského ze sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem

Datum vyhlášení soutěže: 2. 2. 2024

Lhůta pro podání návrhů: do pondělí 12. 2. 2024 do 16 hodin

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod. na adrese Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, nebo zaslat na tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Později doručené nabídky se otevírají a nelze k nim přihlížet. Písemné nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce s čitelným nápisem „NEOTEVÍRAT – dokončení sekané kopie sochy sv. Vincence Ferrerského ze sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem“.

Ke stažení

Zadávací dokumentace – dokončení sekané kopie sousoší sv. Vincence Ferrerského, Karlův most, Praha 1
Příloha č. 1_Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 2_Vzor Titulního listu nabídky
Příloha č. 3_Návrh smlouvy
Příloha č. 4_Položkový rozpočet
Příloha č. 5_Závazné stanovisko OPP MHMP