Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení Galerie zajišťuje řízení finančních prostředků v organizaci, určuje zásady finanční, ekonomické a daňové politiky, stanovuje dílčí rozpočty a sleduje jejich dodržování. Vedení oddělení také odpovídá za správnost účetnictví a výkaznictví dle platných předpisů, za bezchybné vykazování majetku a jeho odpisů a za sestavování rozborů hospodaření, které vyhodnocuje a následně navrhuje možná řešení.

Naším posláním je nastavit a sledovat vyrovnané hospodaření GHMP, zajistit plynulý oběh účetních dokladů a náležitě zpracovat účetní závěrky.

Nedílnou součástí ekonomického oddělení je úsek personální a mzdová účtárna, které se podílejí na utváření personálního obsazení Galerie. Oddělení se stará o potřeby našich zaměstnanců, sleduje dodržování podmínek bezpečnosti práce a zajišťuje potřebná školení včetně lékařských prohlídek.

Ekonomická náměstkyně