Online edukace v GHMP a další možnosti nových technologií v galerijní edukaci

Mgr. Veronika Stojanovová

Veronika Stojanovová je edukátorkou GHMP od ledna 2021. S edukačním oddělením externě spolupracuje od roku 2015 (projekty, propagační materiály). Koncipuje a realizuje vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny s důrazem na všechny typy škol k výstavám ve všech objektech GHMP. Specializuje se na online edukaci, přesahy k novým médiím, ekologii a environmentu. Zajímá se dlouhodobě o smysluplné využívání digitálních technologií v edukaci. Věnuje se také počítačové grafice, střihu a animaci, což vedlo k realizaci edukačních videí pro GHMP. Má přes 7 let praxe jako výtvarná pedagožka na ZUŠ, od r. 2007 působí i jako grafická designérka. Je členkou Komory edukačních pracovníků RG ČR, INSEA (International Society for Education through Art), Asociace výtvarných pedagogů a Platformy uMĚNÍM (Platforma pro kreativní vzdělávání). V rámci mezinárodního projektu App Your School ukázala, že VV svým interdisciplinárním charakterem může zajímavě a přínosně propojit fyziku, environmentální výchovu a digitální nástroje. Vystudovala SŠ propagační grafiky a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Online edukace v GHMP a další možnosti nových technologií v galerijní edukaci

Příspěvek představuje online edukaci Galerie hlavního města Prahy, která se vzhledem k nastalé pandemické situaci začala rozvíjet od března 2020. Věnuje se také otázce a způsobu začlenění nových technologií do běžného formátu galerijní edukace, který se odehrává ve výstavních anebo edukačních prostorech GHMP.

Online edukace v GHMP

Edukační oddělení GHMP před dobou covidovou nabízelo širokou nabídku programů pro mnoho cílových skupin a vyrovnávalo se s rostoucí návštěvností. Po nástupu pandemie se situace radikálně proměnila a dosavadní edukační činnost se musela dočasně přizpůsobit jak formou, tak obsahem. Do popředí se dostala díla ze sbírek dostupná na webových stránkách, přičemž předtím dominovaly edukační programy ke krátkodobým výstavám a k historickým budovám, ve kterých galerie vystavuje a které spravuje. Důležitým východiskem pro novou formu práce byly i výstupy z mezinárodního projektu „App Your School“, kterého se edukační oddělení zúčastnilo v letech 2016–2019. Učitelé z 8 evropských zemí a z různých oborů se v projektu zaměřili na testování a implementaci inovativních metod s cílem smysluplně a kreativně využít nových technologií ve vzdělávání. Výstupem byly dvě metodické příručky, zdarma dostupné na webových stránkách GHMP.

Při tvorbě koncepce online edukace byly brány v potaz jak krátkodobé cíle – tedy udržet kontakt s návštěvníkem a zároveň podpořit a zpestřit distanční vzdělávání – tak i ty dlouhodobé, jimiž je nabídka jisté alternativy nebo rozšíření stávajících programů. Přičemž zde zůstává jako u mnoha workshopů důležitá samotná tvorba s tím, že pomocí digitálního prostředí, případně i nástrojů, by měla být edukace maximálně dostupná. Při volbě formy online edukace byla jedním z cílů snaha mít široký dosah, navázat na dosavadní rozvoj edukačních programů a umožnit dostupnost materiálů – kdykoliv a komukoliv. Zároveň nabídnout učitelům materiály, které si mohou modifikovat podle svých potřeb. Výsledně tedy vznikly dvě formy online materiálů: edukační listy a edukační videa.

Edukační listy obsahují pestrou škálu témat a okruhů, jejichž východiskem jsou díla ze sbírek galerie a ze souboru veřejné plastiky, expozice i budovy GHMP. Úkoly jsou realizovatelné doma s běžně dostupnými materiály a vybavením. Některé jsou určeny pro rodiny s dětmi, žáky, studenty a pedagogy, jiné pro dospělé a seniory. Celkově je na webových stránkách galerie okolo třiceti edukačních listů.

Edukační videa vznikla k dílům Aleny Kučerové, Jiřího Sopka a pak také k tématu zátiší. Jsou vhodným nástrojem především pro svou názornost, zároveň se dají opětovně využít a jednoduše sdílet. Videa začínají teoretickou částí, na kterou navazuje výtvarný úkol reflektující tvorbu umělce či přístupy k námětu. Sledovanost vzniklých videí byla velmi ovlivněna tím, kdy byla publikována. Z dat vyplývá, že největší sledovanosti dosahovala od března do poloviny května. Video věnované Jiřímu Sopkovi se stalo druhým nejsledovanějším videem roku 2021 na YouTube kanálu GHMP. Nutno zmínit, že k tomuto výsledku velmi přispěla dlouhodobá podpora vedení galerie, která se mimo jiné projevila i technicky kvalitně vybaveným Edukačním centrem GHMP. Což také umožnilo, aby téměř celá realizace edukačních videí (kromě hudby) proběhla v rámci edukačního oddělení.

Online edukační materiály, které vznikaly během lockdownů, kdy byla galerie pro veřejnost uzařena, jsou trvale umístěny na webu galerie v sekci Artotéka. Mohou tak i nadále sloužit všem zájemcům.

Možnosti nových technologií v běžné galerijní edukaci

Esence galerijní edukace je v přímém kontaktu s uměleckým dílem, který nelze 100% nahradit. Způsob, jakým nové technologie dnes, po dvou letech pandemie vstupují do běžných životů, jak se s nimi pracuje v umění, jak proběhla revize RVP ve prospěch informatiky – to jsou silné vlivy na obsah i formu neformálního vzdělávání. Edukační oddělení GHMP, které disponuje oproti jiným galeriím nadstandardním vybavením novými technologiemi, by tak rádo přispělo k rozvoji digitálních kompetencí svých návštěvníků. A to v přímém kontaktu s uměleckým dílem a skrze vlastní výtvarnou tvorbu, kdy budou vhodně zapojeny digitální nástroje. V loňském a letošním roce tak byly zapojeny již v několika edukačních programech v rámci workshopů k výstavám i k veřejné plastice (k výstavě No Art Today?, k výstavě Eriky Bornové Šílenství je stráž noci, k programu Sochy Karlova mostu).

Cílem při zapojení nových technologií v galerijní edukaci není využít je za každou cenu, ale vhodným, adekvátním a kreativním způsobem, vyplývajícím z jejich specifických kvalit, které klasická (a nezastupitelná) média postrádají. Jde tak spíše o rozšíření palety nástrojů než o jejich nahrazení. Hledání způsobů, jak s nimi ve spojitosti s uměleckým dílem výtvarně pracovat – a to jak v aktivnější, tak pasivnější roli – může návštěvníkům přinést nové zkušenosti, které přesahují jejich rámec každodenního užívání nových technologií. Zkušenosti, které si z galerie odnesou, anebo kvůli kterým se i do galerie vrátí.

Artotéka GHMP – sekce edukační a metodické materiály