Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti

Aktivity Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti (dříve Oddělení PR a marketingu) jsou koncipovány na základě předpokladu, že na rozdíl od podniků, kde je měřitelným ukazatelem úspěšnosti zisk či jiný ekonomický ukazatel, je při veškerém respektu k nutnosti ekonomické udržitelnosti kulturní instituce hlavním posláním galerie vizuálního umění přinášet informace o uměleckém oboru, jež v historii vždy reflektoval a dodnes přirozeně odráží a formuje kulturní úroveň společnosti a její další vývoj.

Tomu také odpovídá forma, jakou GHMP směrem k široké veřejnosti komunikuje a která je vystavěna mj. na přesvědčení, že dobře koncipovaný doprovodný program je vedle klasických PR nástrojů nedílnou součástí komunikace. Proto bylo PR oddělení v roce 2016 rozšířeno o pozici manažera doprovodných programů, jehož činnost vhodně doplnila v té době již několik let dobře fungující edukační oddělení. Ve spolupráci s interními i předními externími spolupracovníky tak vznikla řada programů, které do GHMP přiváděly zájemce o různé umělecké obory a propojovaly je. Mezi ty nejúspěšnější patří například cyklus Sonic Circuits, projekt Bio Troja nebo mezinárodní výzkumný projekt Dancing Museums.

V intencích naznačeného uvažování nad smyslem a formou komunikace galerie jako veřejné instituce také vznikl časopis Qartal, který vydáváme od konce roku 2020 a do nějž vedle šéfredaktora Pavla Klusáka přispívají renomovaní kulturní publicisté, teoretici umění, kulturní manažeři i samotní umělci. Qartal nebyl zamýšlen jako marketingový nástroj, ale ani jako odborné periodikum určené výhradně akademické veřejnosti. Zároveň se nesnažíme suplovat práci veřejnoprávních médií. Qartal by měl být naopak jejich vhodným doplněním, poskytujícím poučený kritický pohled na výtvarnou scénu zevnitř, z pozice instituce. V tomto smyslu se v našem prostředí jedná o unikátní koncept komunikace galerie vizuálního umění.

Uvědomujeme si, že jedním z kritérií, skrze něž lze mj. posuzovat dobře fungující galerii, je vracející se návštěvník. S ohledem na tento fakt byly nově vytvořeny benefitní programy Member a Member Plus. Program Patron byl koncipován pro milovníky umění, kteří mají zájem finančně podpořit naše výstavy, ediční činnost, doprovodné i edukační programy, a stát se tak součástí jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí metropole. Pro všechny tři kategorie připravujeme program nabízející mimořádné exkurzy do světa současného umění a uměleckého provozu.

GHMP každý rok vydává několik publikací, jež odrážejí její výstavní i badatelské výstupy a které pravidelně prezentujeme na knižních veletrzích. V roce 2021 jsme poprvé na Zámku Troja uspořádali vlastní GHMP Art Book Fair zaměřený výhradně na uměleckou a uměnovědnou literaturu. Vzhledem k úspěšnému přijetí festivalu odbornou i laickou veřejností připravujeme další ročníky včetně doprovodného programu zaměřeného na aktuální dění, a to také se zahraniční účastí.

Aktivity GHMP, které se odehrávají nejen v sedmi objektech včetně historického paláce a zámku, jež galerie spravuje, jsme v nedávné době sjednotili pomocí nového vizuálního stylu, na který byla v roce 2017 ve spolupráci s organizací Czech Design vyhlášena otevřená soutěž. V konkurenci devadesáti přihlášených návrhů porota složená z odborníků a zástupců galerie vybrala Anymade Studio Petra Cabalky a Filipa Nerada, kteří se o jednotný vizuální styl GHMP starají dodnes.

Personální složení Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti vychází z předpokladu, že komunikace kulturní instituce musí být založena na erudované práci s obsahem a zároveň by měla být schopna využít všechny způsoby jeho kvalitního zprostředkování širokému spektru veřejnosti. Náš tým tvoří absolventi univerzitních oborů dějin umění, kurátorských studií, filozofie i grafického designu a zároveň odborníci na arts management z Vysoké školy ekonomické. Z potřeby intenzivněji propojovat uvedené obory v galerijní praxi vznikly na našem oddělení odborně vedené stáže pro diplomanty VŠE. Mezi jejich úspěšné výstupy patří například výše popsaný GHMP Art Book Fair nebo mezioborová konference věnovaná možnostem a limitům galerijních aktivit přenesených do online prostředí nejen v době lockdownu (Sborník / Galerie vizuálního umění a nové technologie – Pandemie jako příležitost k invenci).

Michaela Vrchotová