Sudek a sochy

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě fotografie
knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu

Cena: 960 Kč

Nakladatel: Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR
Rok vydání: 2020
Počet stran: 620
Rozměr: 197 × 265 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-88283-33-1
Editor: Hana Buddeus
Texty: Hana Buddeus, Katarína Mašterová, Kateřina Doležalová, Zuzana Krišková, Mariana Kubištová, Martin Pavlis, Fedora Parkmann
Jazyková redakce, korektura a rejstřík: Tatjana Štemberová
Grafická úprava: Martin Groch & Tim + Tim
Obálka: Martin Groch & Tim + Tim, ve spolupráci s Jakubem Samkem
Předtisková úprava reprodukcí: Radek Typovský

K výstavě Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy vychází výpravná publikace s názvem Sudek a sochy a více než 400 reprodukcemi a 600 tiskovými stranami, editovaná Hanou Buddeus a zahrnující odborné texty celkem šesti autorek a autorů. Publikace vychází v české a anglické jazykové mutaci. Vedle pěti odborných esejů je v ní také třicet šest krátkých medailonků zaměřených na osvětlení Sudkovy zakázkové práce. Většina ilustrací je celostránkových. Kniha vychází v grafické úpravě Martina Grocha a studia Tim+Tim.

Čtyři odborné eseje od kurátorek výstavy Hany Buddeus a Kataríny Mašterové mapují Sudkovy fotografie soch z různých úhlů pohledu. První text „Život soch: možnosti fotografické rekontextualizace“ využívá oblíbené metafory z mýtu o sochaři Pygmalionovi, jehož láska probudila sochu k životu, a popisuje, jak fotografie sochy oživuje. Sudek sám v jednom rozhovoru řekl, že „plastika je živá a musí být fotografována jako živá”. Druhý text „Zmizelé sochy: od nacházení obrazů k obrazové produkci“ interpretuje Sudkův zájem o torza, ruiny a fragmenty, který obvykle bývá spojován se surrealismem, a nově poukazuje na souvislost s obeznámeností s dějinami umění a s četnými zakázkami na fotografování stářím sešlých gotických a barokních soch. Třetí text „Světlo na soše, socha na světle“ je věnován fotografickému tématu par excellence, světlu a stínu, a popisuje, jak se Sudek od cíleného využívání světelných paprsků a svícení elektrickými lampami v ateliéru dostává k rozptýlenému dennímu světlu, ale i k šeru a ke tmě. Čtvrtý text „Sudkova archivní zahrádka“ se zabývá Sudkovými fotografiemi uměleckých děl jakožto specifickým archivem, popisuje několik „životních“ fází tohoto archivu a ukazuje, jak díky jeho otevření znovu získávají pozornost i některá zapomenutá díla a jejich autoři.

Uměleckohistorický výklad je doplněn pátým textem „Skla, plasty a papíry: pohled restaurátorky“ od Kateřiny Doležalové, která v něm popisuje konzervátorskou a restaurátorskou práci spojenou s pětiletým grantovým projektem na uchování Sudkova fondu v Ústavu dějin umění AV ČR.

Druhá polovina knihy, psaná kolektivem autorů a autorek (Hana Buddeus, Zuzana Krišková, Mariana Kubištová, Katarína Mašterová, Fedora Parkmann a Martin Pavlis), je věnována krátkým medailonkům zadavatelů, kteří si od Sudka objednávali fotografie: k jeho častým zákazníkům patřili přátelé sochaři (např. Hana Wichterlová a Bedřich Stefan, Josef Wagner a Marie Wagnerová-Kulhánková), umělecké spolky (S.V.U. Mánes, Umělecká beseda), časopisy (Světozor, Pestrý týden ad.) i nakladatelské domy (kromě Družstevní práce Sudek úzce spolupracoval např. s nakladatelstvím Melantrich).

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji