Metodický materiál → Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění

Autor: kolektiv autorů

Nakladatel: Rada galerií České republiky
Rok vydání: 2016
Počet stran: 137
Jazyk: česky
Autoři textů: PhDr. Alexandra Brabcová, Mgr. Jiřina Bělohradská, Mgr. Lucie Haškovcová, MgA. Lucie Kabrlová, PhDr. Olga Kubelková, Mgr. Karin Militká, Mgr. Marcela Pelikánová
Grafická úprava: Mgr. Karin Militká
Fotografie: Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Středočeského kraje

Tato publikace vznikla jako součást projektu Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění, podpořeného v rámci dotačního řízení grantem MK ČR v kategorii Vytvoření zásad prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví v galeriích. Brožura mapuje výsledek týmové práce pracovní skupiny Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, do které byly zapojeny edukátorky z těchto galerií: Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Středočeského kraje. Skupinu vedla PhDr. Alexandra Brabcová. Cílem bylo podrobně zpracovat v jednotném modelu jednotlivé kazuistiky jako příklady dobré praxe, zpracovat typologii těchto skupin jako východisko pro jednotný způsob komunikace o této problematice a dále jako podklad pro další systematickou práci, uskutečnit dotazníkové šetření v rámci členských galerií RG ČR v oblasti práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění a vyhodnotit jej. Tento dotazník navázal na dvě předchozí dotazníková šetření, uskutečněná v předchozích letech a spolu s nimi poskytuje ucelený přehled o rozsahu a kvalitě edukační činnosti v muzeích umění a podmínkách dalšího rozvoje. Tyto činnosti byly doplněny o pracovní překlad stěžejní části z brožury Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design 1, která vhodně doplňuje již existující standardy a doporučení ICOM. V tomto smyslu je možno odkázat na rozsáhlý program, který probíhal ve Velké Británii v letech 1998–2003. Kromě dotazníkového šetření v jednotlivých členských galeriích KEP pak edukátorky zapojené do pracovní skupiny vytvořily samostatné kapitoly, kde představily konkrétní aktivity, činnosti a projekty pro znevýhodněné a handicapované návštěvníky v jednotlivých zapojených galeriích. Tyto kapitoly jsou doplněny i o fotografie z těchto specializovaných edukačních aktivit. Tato publikace může sloužit jako metodická příručka nebo inspirace a zdroj podnětů nejen pro galerijní edukátory, ale i případně pro pedagogy nebo lektory v rámci volnočasových aktivit.

stažení zdarma

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma ke stažení