@Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor – Dům U Kamenného zvonu

Galerie hlavního města Prahy (dále jen „GHMP“), příspěvková organizace Hlavního města Prahy, IČ: 0064416, je příslušná hospodařit s domem č.p. 605/13 na Staroměstském náměstí, Praha 1, Dům U Kamenného zvonu, který jí byl svěřen k hospodaření zřizovací listinou vydanou radou Zastupitelstva hlavního města Prahy.

GHMP disponuje v současné době v předmětné nemovitosti volnými nebytovými prostorami o celkové výměře 70,8 m2 schválenými k provozování kavárenských služeb bez teplé kuchyně, které zamýšlí pronajmout na dobu neurčitou za účelem provozování kavárny.

Předmětem výzvy k podání nabídky na pronájem nebytových prostor je získání nejvhodnější nabídky k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor nacházející se v Domě U Kamenného zvonu.

Datum vyhlášení soutěže: 18. 4. 2024

Lhůta pro podání návrhů: do pátku 10. 5. 2024 do 14 hodin

Prohlídka předmětných nebytových prostor bude organizována 29. 4. 2024 v 11:00 hodin v místě samém, individuální termín prohlídky je možné domluvit s Miroslavem Koláčkem, náměstkem pro provoz,  na telefonním čísle +420 725 818 722

Nabídky s kontaktními adresami pro doručování předkládejte v písemné a v elektronické podobě na CD-R nosiči dat v zalepené obálce označené nápisem „Výzva – Výběrové řízení na pronájem “kavárna Zvon“.

Místem pro doručení obálek s nabídkami je ředitelství GHMP, Revoluční 5, Praha 1, I. patro v pracovních dnech době od 9.00 hodin do 15.00 hodin, kontaktní osobou pro předání nabídky je paní Tereza Žemlíková, asistentka ředitelky.

Ke stažení

Výzva
Příloha č. 1 půdorys

 

IMG_0176
IMG_0179
IMG_0182
IMG_0177