Restaurátorské oddělení

Restaurátorské pracoviště Galerie hlavního města Prahy zajišťuje průběžnou péči o galerijní sbírky, a také péči o umělecká a umělecko-řemeslná díla u památkově chráněných budov, které má galerie ve své správě.

U sbírkových předmětů se primárně jedná o preventivní konzervaci – zajištění základních podmínek pro dlouhodobé uchování dobrého stavu sbírkového fondu s minimalizací degradačních procesů u sbírkových předmětů, a to jak u předmětů umístěných v depozitářích a výstavních prostorách, tak i během jejich zápůjček na interní a externí výstavy doma i v zahraničí, dle etických profesních standardů ICOM. Restaurátorské oddělení GHMP zajišťuje péči o galerijní sbírky ve spolupráci s odbornými správci depozitářů, i s odpovědnými kurátory jednotlivých sbírek.

Poskytuje odborné ošetření sbírkových předmětů, převážně ze sbírkového fondu plastiky a depozitární a veřejné plastiky, a to jak na restaurátorském pracovišti, tak in situ, ve veřejném prostoru; u náročných restaurátorských zásahů spolupracuje oddělení s externími restaurátory.

Do budoucna se naše restaurátorské oddělení chce zaměřit na další zkvalitňování přístrojového a materiálního vybavení a uplatňování nejmodernějších trendů v oboru, jejich průběžné sledování a rozšiřování profesních vědomostí restaurátorů.

Ve fázi přípravných prací je vybudování nového restaurátorského pracoviště pro konzervaci a restaurování papíru a rozšíření našeho týmu o restaurátora děl na papírových podložkách.

Kateřina Kořenková