OPEN CALL – GHMP Art Book Fair 2024

 

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje Open Call  pro účast na GHMP Art Book Fair, veletrh zaměřující se na literaturu o umění, nejen pro nakladatele a instituce, ale i pro jednotlivé tvůrce a skupiny, kteří se věnují tvorbě autorských knih a fanzinů.

Co je GHMP Art Book Fair

Čtvrtý ročník prodejního veletrhu zaměřujícího se na literaturu o umění proběhne v prostorách Zámku Troja v sobotu 14. září a v neděli 15. září 2024. V průběhu dvou dnů nabídne platformu pro galerie, umělecké školy, internetové portály, časopisy, nakladatelství, tvůrce autorských knih a fanzinů, sběratele a především milovníky knih. Součástí veletrhu bude pestrý doprovodný program jak pro děti, tak i pro dospělé. Vstup pro návštěvníky je po celou dobu veletrhu zdarma.

Kdo se může přihlásit

— Hlavní sekce
nakladatelé, galerie, instituce, umělecké školy vydávající umělecké knihy nebo knihy o umění. K dispozici jim bude prostor pro prezentaci jejich činnosti a možnost spoluúčasti na doprovodném programu.

— Sekce pro tvůrce autorských knih a fanzinů
jednotlivci nebo skupiny, které se zabývají autorskou knihou nebo tvorbou fanzinů. Jedinou podmínkou je, že zde musejí prezentovat pouze vlastní autorskou tvorbu. Přihlásit se mohou za snížený poplatek za oba dny prodejní akce. K dispozici jim bude prostor pro prezentaci vlastní tvorby a možnost spoluúčasti na doprovodném programu.

Účastnický poplatek

na oba dva dny za prodejní místo (stůl velikosti 152×76 cm + dvě židle) činí:
Hlavní sekce: 2490 Kč / půlený stůl 1490 Kč
Sekce pro tvůrce autorských knih a fanzinů: 890 Kč

Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním přihláškového formuláře, který naleznete zde.

Nejzazší termín pro přihlášení je 31. května 2024.

 

Art Book Fair 2024

OPEN CALL – GHMP Art Book Fair 2024

The Prague City Gallery announces an Open Call for participation in the GHMP Art Book Fair, a fair focusing on literature about art, not only for publishers and institutions, but also for individual creators and groups dedicated to the creation of author books and fanzines.

What is the GHMP Art Book Fair

The fourth annual sales fair focusing on literature about art, which will take place in the premises of Troja Château on Saturday 14 September & Sunday 15 September 2024.. Over the course of two days, it will offer a platform for galleries, art schools, internet portals, magazines, publishing houses, authors, book and fanzine creators, collectors and above all book lovers. The fair will include a varied accompanying programme for both children and adults. Entrance for visitors is free throughout the fair.

Who can sign up

— Main section
publishers, galleries, institutions, art schools and others who publish art books or books about art. There will be a space for them to present their activities and to participate in the accompanying programme.

— Section for authors of books and fanzines
individuals or groups involved in the creation of author’s books or fanzines. The only condition is that they must present only their own work. They can register for a reduced fee for both days of the sales event. There will be space for them to present their own work and the opportunity to participate in the accompanying programme.

The entry fee

for both days per vendor space (table 152×76 cm + two chairs) is:
Main section: CZK 2490 / half table CZK 1490
Section for authors of books and fanzines: CZK 890

You can apply by complete and send to the application form, which found at this link.

The deadline for registration is May 31, 2024.

Art Book Fair