Profil návštěvníka galerií nebo uměleckých muzeí

3. 3. 2023

V průběhu roku 2023 bude v Galerii hlavního města Prahy v určitých časových obdobích probíhat dotazníkové šetření, které povede Andrij Oseckyj, student Katedry cestovního ruchu, Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE.

Šetření je součástí magisterské práce, kterou vede doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

Cílem práce je charakteristika návštěvníka uměleckých výstav galerie nebo muzea, jaké jsou jeho motivy návštěvy galerie nebo muzea, jeho zařazení do socio-demografických kategorií, do předem definovaných skupin a porovnání výsledků mezi vybranými galeriemi a muzei a následné použití výsledků při vytvoření doporučení pro galerie a muzea pro zlepšení a přesnější cílení služeb na určitý segment návštěvníků těchto kulturních institucí. Budou vybrány 3 pražské galerie nebo umělecká muzea z nichž alespoň jedno má regionální či nadregionální charakter. V každém zařízení bude osloveno aspoň 100 respondentů, přičemž v nadregionálním aspoň 150 respondentů, a to kvótním způsobem, tedy třetinu o víkendu v hlavní turistické sezóně a třetinu v pracovní dny také v hlavní turistické sezóně a třetinu o víkendech mimo hlavní turistickou sezónu. Analýzou získaných bude zpracován profil návštěvníka pro každé zařízení zvlášť a pak  průměrného návštěvníka všech tří zařízení. Součástí práce bude také řízený rozhovor s manažerem daného zařízení.