Výzva k podání nabídky poptávkového řízení na analýzu rizik k ochraně měkkého cíle v rámci budov Galerie hlavního města Prahy

Galerii hlavního města Prahy (dále jen GHMP) byla schválena dotace z programu ochrany měkkých cílů MKČR na zpracování analýzy bezpečnosti objektů:

 • Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1
 • Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7
 • Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, 110 00 Praha 1
 • Dům fotografie, Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1
 • Bílkova vila, Mickiewiczova 233/1, 160 00 Praha 6
 • Dům Františka Bílka v Chýnově, Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora

Cílem projektu bude:

Vyhodnocení stávajícího stavu zabezpečení měkkého cíle v oblasti:

 • systémů technické ochrany – kamerový systém CCTV, vnitřní rozhlas, EPS, EZS, osvětlení,
  bezpečnostní mříže a brány, turnikety, sloupky, betonové bloky
 • organizačních a režimových opatření – režim vstupu a pohybu osob, vjezdu vozidel, způsob autorizace
  kontroly, klíčový režim, expediční režim
 • fyzické ostrahy – typ ostrahy, počet stanovišť, dostatečnost počtu bezpečnostních pracovníků v závislosti na lokaci, rozloze a počtu osob a objektů v provozování Galerie hlavního města Prahy, připravenost bezpečnostních pracovníků k řešení bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí

Výstupem bude vyhodnocení stávajícího stavu zabezpečení měkkých cílů s definováním zjištěných nedostatků a slabých míst v zabezpečení měkkého cíle včetně návrhů na doplnění systémů technické, režimové a fyzické ochrany.

Analýzy vnitřních a vnějších rizik:

 • stanovení kontextu – vnější a vnitřní kontext, kritérií managementu rizik
 • posouzení vnitřních a vnějších bezpečnostních rizik:
  — identifikace rizik – identifikace zdrojů hrozeb včetně jejich kategorizace, vytvoření seznamu možných způsobů útoku, identifikace aktiv včetně jejich kategorizace,
  — analýza rizik – určení pravděpodobnosti daného způsobu útoků, určení dopadu na aktiva – životy a zdraví osob, objekty Galerie hlavního města Prahy, finanční dopad a dopad na fungování zasaženého společenství, odhad úrovně rizika,
  — hodnocení rizik – vyhodnocení celkové míry ohroženosti měkkého cíle, zpracování seznamu nepřijatelných rizik
 • návrh na ošetření bezpečnostních rizik z pohledu ochrany osob a majetku – návrh způsobu ošetření
  bezpečnostních rizik u měkkého cíle Galerie hlavního města Prahy

Výstupem projektu bude provedené posouzení bezpečnostních vnitřních a vnějších rizik z pohledu ochrany osob a majetku objektů Galerie hlavního města Prahy, popis rizikových míst a návrh na ošetření bezpečnostních rizik. Veškeré výstupy budou zpracovány v souladu s metodikou Ministerstva kultury – dotačního programu pro ochranu měkkých cílů a v souladu s dokumenty vydanými Ministerstvem vnitra – metodika základy ochrany měkkých cílů, Koncepce ochrany měkkých cílů, vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle.

Datum vyhlášení veřejné soutěže: 20. 10. 2020

Lhůta pro podání nabídek: do pátku 30. 10. 2020 do 12 hodin

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 10.00 do 14.00 hod

Místem pro podávání nabídek v písemné podobě je kancelář ředitelství Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Nabídky lze také zaslat datovou schránkou (a2adm6f) tak, aby byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají a nebudou posuzovány.

Termín pro splnění zakázky je do 20. 12. 2020.

Ke stažení:
Výzva