Výzva k podání cenové nabídky – Zajištění výběru organizátora soutěžního dialogu – Světlo pro metro

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde dále vymezených.

Předmětem této zakázky je zajištění přípravné a organizační činnosti soutěžního dialogu „Světlo pro metro“ pro zadavatele.

Datum vyhlášení soutěže: 23. 6. 2021

Lhůta pro podání návrhů: do úterý 20. 7. 2021 do 16 hodin

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické či písemné podobě.

Podání nabídky v elektronické podobě bude zasláno na adresu marie.foltynova@ghmp.cz

Místem pro podávání písemných nabídek je sekretariát ředitelství Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 5, Praha 1. Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod., nebo zaslat na tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek. Později doručené nabídky se otevírají a nelze k nim přihlížet.

Ke stažení

Zadávací dokumentace Světlo pro metro
Příloha č. 1 Titulní list CN
Příloha č. 2 Čestné prohlášení
Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 Položkový rozpočet
Příloha č. 5 Seznam referencí
Příloha č. 6 – Usnesení Komise pro umění ve VP RHMP
Příloha č. 7 Navržené podmínky GHMP k soutěžnímu dialogu