Výzva k podání cenové nabídky – Restaurování a konzervace sochy Husitská žena, Obora Hvězda, Praha 6, Liboc

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde dále vymezených.

Předmětem zakázky je restaurování a konzervace sochy Husitská žena, Obora Hvězda, Praha 6, Liboc.

Datum vyhlášení soutěže: 29. 3. 2023

Lhůta pro podání návrhů: do středy 12. 4. 2023 do 16 hodin

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod. na adrese Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, nebo zaslat na tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Později doručené nabídky se otevírají a nelze k nim přihlížet. Písemné nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce s čitelným nápisem „NEOTEVÍRAT – Restaurování a konzervace sochy Husitská žena, Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc“.
.

Ke stažení

Zadávací dokumentace – Husitská žena, Obora Hvězda, Praha 6
Příloha č. 1 – Restaurátorský záměr Husitská žena – Obora Hvězda
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení Husitská žena, Obora Hvězda
Příloha č. 3 – Vzor Titulního listu nabídky Husitská žena, Obora Hvězda
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy Husitská žena, Oboro Hvězda, Praha 6
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet_Husitská žena, Obora Hvězda
příloha č. 6 – Rozhodnutí OPP MHMP-Husitská žena, Obora Hvězda, Praha 6