Výzva k podání cenové nabídky na Rekonstrukci, restaurování a konzervaci sochy Bruncvíka, Karlův most, Praha 1, Staré Město

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde dále vymezených.

Předmětem zakázky je rekonstrukce, restaurování a konzervace socha Bruncvíka, Karlův most, Praha 1 – Malá Strana

Datum vyhlášení soutěže: 2. 8. 2022

Lhůta pro podání návrhů: do pondělí 15. 8. 2022 do 16 hodin

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod. na adrese Galerie hlavního města Prahy, Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, nebo zaslat na tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Později doručené nabídky se otevírají a nelze k nim přihlížet. Písemné nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce s čitelným nápisem „NEOTEVÍRAT – Rekonstrukce, restaurování a konzervace socha Bruncvíka, Karlův most, Praha 1 – Malá Strana“.

Ke stažení

Zadávací dokumentace – socha Bruncvíka na Karlově mostě
Příloha č. 1 – Restaurátorský průzkum a záměr restaurování
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení – socha Bruncvíka na Karlově mostě
Příloha č. 3 – Vzor Titulního listu nabídky – socha Bruncvíka na Karlově mostě
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy_socha Bruncvíka na Karlově mostě
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet – socha Bruncvíka na Karlově mostě
Příloha č. 6 – Rozhodnutí OPP MHMP o ZS Bruncvík na KM