Soutěž o návrh řešení uskutečňování restaurátorského projektu

„Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova fresky stropu tanečního sálu a zajištění výzdoby stropních konstrukcí během provádění rekonstrukce stropů, krovů a střešního pláště“.
Soutěž o návrh je použita v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Soutěžní podmínky jsou vypracovány jako upřesňující podklad pro zpracování a podání návrhů řešení problematiky uskutečňování (realizace) projektu „Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova fresky stropu tanečního sálu a zajištění výzdoby stropních konstrukcí během provádění rekonstrukce stropů, krovů a střešního pláště“ v rámci soutěže o návrh, vyhlášené podle části šesté, hlavy IV zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Oznámení soutěže o návrh bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 07. 07. 2020 pod Evidenčním číslem zakázky Z2020-022907.

Formulář oznámení soutěže o návrh je ve Věstníku veřejných zakázek dostupný na stránce  https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form12/Display/158041.

Kompletní soutěžní podmínky vč. příloh č. 14.1 až 14.8 jsou neomezeně dálkově přístupné na profilu zadavatele Galerie hlavního města Prahy na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00064416.

Práva, povinnosti či podmínky v těchto soutěžních podmínkách neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Vyhlášením soutěže o návrh zadavatel usiluje o výběr nejvhodnějšího návrhu řešení problematiky ochrany historických památek spojené s poskytováním restaurátorských služeb. Návrh podaný v rámci soutěže o návrh není ve smyslu zákona návrhem na uzavření smlouvy, jenž by měl být zadavatelem akceptován, nýbrž návrhem řešení daného problematiky (potřeby) zadavatele a toliko podkladem pro další úvahy zadavatele o uzavření smlouvy pro realizaci takovéhoto návrhu.

Soutěž o návrh je v daném případě zadavatelem použita v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 zákona, protože zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění podle § 65 zákona. V tomto navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění má být předmětná veřejná zakázka na služby zadána účastníkovi soutěže o návrh, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. V případě více vybraných návrhů zadavatel vyzve k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy byly vybrány.

Datum vyhlášení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek: 7. 7. 2020

Lhůta pro podání návrhů: do pondělí 13. 10. 2020 do 12 hodin

Návrh je možno doručit pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje PUV, v němž je předmětná veřejná zakázka dostupná na internetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/palac-colloredo-mansfeld-restauratorska-obnova-fresky-stropu-tanecniho-salu-a-zajisteni-vyzdoby-stropnich-konstrukci-behem-provadeni-rekonstrukce-stropu-krovu-a-stresniho-plaste