OPEN CALL Žižkovský holubník – výzva pro umělce, architekty, designéry a umělecké či kombinované skupiny ze dne 3. 5. 2021

Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP) vyhlašuje první otevřenou výzvu na návrhy a realizaci na umělecké ztvárnění prvního městského holubníku v parku Vítkov.

Program hlavního města Prahy Umění pro město pro podporu současného umění ve veřejném prostoru byl spuštěn roku 2018. V letošním roce se podpora rozšířila i o časově omezené instalace a krátkodobé umělecké intervence. Jedním z projektů krátkodobých instalací ve veřejném prostoru Prahy je i umělecké ztvárnění městského holubníku v parku Vítkov. Regulace holubí populace ve městě je problém, který řeší každá městská část. Často se přistupuje k neetickému odchytávání holubů a jejich následnému plynování. Vedení městské části Praha 3 od tohoto řešení ustoupilo, ale problém přemnožené holubí populace nemizí. Nejlepší alternativou konvenční regulace populace se zdá zřizování městských holubníků, které fungují ve městech po celém světě, v hojném počtu pak například v Německu. V některým případech se nejedná pouze o dřevěnou konstrukci, ale o sofistikovaná umělecká a architektonická díla. Galerie hlavního města Prahy se rozhodla ve spolupráci s městskou částí Praha 3 uspořádat otevřenou výzvu na umělecké ztvárnění městského holubníku v parku Vítkov.

Plné znění výzvy s obrazovou dokumentací je k dispozici zde.

Komu je výzva určena

 • Umělcům a umělkyním, architektům a architektkám, designérům a designérkám a uměleckým skupinám.
 • Výzva je neanonymní a otevřená všem.

Předpokládaný termín realizace

Podzim 2021 (ideálně 4. 10. 2021 na mezinárodní den zvířat, ale není podmínkou)

Téma projektu

 • Projekt by měl fungovat v kontextu městského prostředí a městského parku, citlivě reagovat na jeho funkce, sociální a historické vztahy v lokalitě.
 • Důležitá je také funkčnost navrženého holubníku.
 • Nabízí se propojení funkčního umění se vzdělávací i filosofickou rovinou vztahu člověka k přírodě, zacházení se zvířaty atp.

Lokalita/plocha

Plácek v zatáčce u cesty na jižním svahu Vítkova ze směru Tachovské náměstí. Prostor má rozlohu cca 200 m2. Na pozemku není přívod vody ani elektřiny.

Technické parametry instalace

Konstrukce stavby

 • Stavba na pevných či mobilních základech (mobilní základy preferovány, ale nejsou podmínkou).
 • Minimálně jedno okno ideálně na jih a jedny vstupní dveře pro člověka. Ze severu žádný otvor.
 • Vletové otvory pro ptáky umístit nejlépe z východu nebo z jihu, minimální počet 10 otvorů, maximální není omezen. U otvorů musí být přistávací poličky a alespoň 10 cm vyčnívající destičky. Vletové otvory by mělo být možné uzavřít, nejlépe najednou. Příklady vletových otvorů viz obrázky v příloze.
 • Vletové otvory umístit ideálně tak, aby se mohly co nejvíce využít vnitřní stěny, např. v horní části objektu.
 • Minimální velikost vletových otvorů šířka×výška 10×15 cm.
 • Je vhodné zajistit světlo do holubníku, nejlépe z jihu nebo východu.

Materiál

Nejčastějším vnějším materiálem bývá dřevo (ne však dřevotříska), kov či beton. Pokud nebude konstrukce ze dřeva, je nutné izolovat stěny tak, aby se holubník v létě nepřehříval. Jako izolační vrstva by nemělo být použito nic, v čem by se mohli držet roztoči. Lze použít materiály jako například cementotřískové desky, plast nebo sádrokarton. Vnitřní stěna holubníku by měla být hladká a snadno omyvatelná.

Holubník musí být větratelný.

Vnitřní vybavení holubníku

 • Oddělená komůrka celkově asi 2 m2 jako sklad materiálu a krmiva.
 • Budníky pro hnízdění cca 50 holubů a sedačky pro cca 150 holubů, celková kapacita 150-200 holubů. Příklady budníků a sedaček viz obrázky dole.
 • Budníky i sedačky je nutné montovat na stěny, proto je dobré s nimi počítat při návrhu vletových otvorů.
 • Všechna oddělení holubníku musí být přístupná k čištění.

Maximální rozpočet projektu – 500 000 Kč včetně DPH

 • Do této ceny budou započítány všechny náklady projektu – náklady na potřebný produkční tým včetně honorářů, veškerý materiál na realizaci, pomocný personál a služby či případné subdodávky, zapůjčení techniky, transport atd.
 • Grafika (vizuál, popisky, venkovní tiráž) je také součástí projektu a jeho rozpočtu.
 • Požadované opravy či úpravy okolí musí být také zahrnuty do rozpočtu projektu.
 • Dopracování podrobné technické dokumentace.

Struktura předkládaného návrhu

 • Popis návrhu a případné téma (text). Vize následné práce s návštěvníkem i s okolní plochou.
 • Návrh technického řešení – popis.
 • Portfolio.
 • Finanční rozvaha a odhad rozpočtu pro realizaci (veškeré honorářové požadavky, materiálové a realizační náklady včetně nutných služeb).

Povinné přílohy návrhu

 • Formulář přihlášky.
 • Položkový rozpočet.
 • Technická skica (předpokládáme dopracování výrobní dokumentace v případě realizace návrhu).
 • Umělecké portfolio.
 • Vizualizace projektu v tiskové kvalitě min. formátu A3 (technická skica, ilustrace, náčrt, projektová dokumentace nebo počítačová vizualizace).

Návrh by měl Komisi poskytnout dostatečnou představu o výsledné podobě a realizovatelnosti projektu.

Odměny

1. místo – 30 000 Kč
2. místo – 20 000 Kč
3. místo – 10 000 Kč

Kritéria hodnocení návrhů

 • Originalita projektu, umělecký přínos a kvalita návrhu.
 • Místní kontext – specifika okolí včetně historických, kulturních a sociálních souvislostí.
 • Realizovatelnost – funkčnost pro holuby, respekt k limitům území, pravidlům a normám bezpečnosti a pohybu osob ve veřejném prostoru.

Další informace o projektu

 • Projekt Žižkovský holubník je součástí programu Umění pro město. GHMP je garantem programu a kurátorem ročníku UM 2021 pro dočasné intervence současného umění ve veřejném prostoru. Financování výzvy i následných realizací z programu Umění pro město zajišťuje GHMP.
 • Stavební zábor prostranství (pokud bude potřeba) po dobu realizace projektu bude zajištěn GHMP; není součástí rozpočtu.
 • Rozpočet díla bude považován za závazný. Vítězný projekt bude nutné realizovat za navrženou cenu.
 • Návrhy nebudou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.
 • Návrhy musí respektovat principy otevřené a demokratické společnosti.
 • Předpokládáme citlivé zapojení projektu do okolního prostředí. Plastické části nesmí ohrožovat veřejnost ani dopravu.
 • Finanční odměnou budou oceněny první tři návrhy projektu dle rozhodnutí Komise. V případě, že Komise neudělí žádné první místo, nebude projekt realizován a zadavatel vypíše novou výzvu.
 • GHMP ani MČ Praha 3 nezajišťují stálý dozor holubníku. V případě výrazného zásahu nebo poškození budou s autory projednány podmínky opravy.
 • MČ Praha 3 bude po realizaci obsluhu holubníku financovat ze svých prostředků.

Lhůta pro doručení přihlášek a požadavky

 • Kdykoli do 8. 7. 2021 (do 24.00 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresu umenipromesto@ghmp.cz, anna.gumplova@ghmp.cz.
 • Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10 MB.

Vyhlášení výsledků

Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 21. 7. 2021 na webových stránkách https://umenipromesto.eu.

GHMP považuje přihlášené návrhy projektů za závazné a s vítězem bude podepsána smlouva o dílo. Zároveň si vymezuje právo odstoupit od výběrového řízení v případě nedostatečného počtu zájemců. V případě nedostatečně kvalitních návrhů projektů si zadavatel vymezuje právo odstoupit od realizace. Návrhy projektů, které splní lhůtu pro odevzdání a povinné přílohy, bude hodnotit Komise složená z teoretiků umění, kurátorů, architektů a zástupců hlavního města Prahy, městské části a vlastníka plochy. Proti rozhodnutí Komise se nelze odvolat.

Složení Komise bude zveřejněno na webu Umění pro město https://umenipromesto.eu do 30. 5. 2021.

Ze zasedání Komise bude pořízen písemný protokol o hodnocení návrhů, ve kterém bude uveden seznam všech posuzovaných a hodnocených návrhů včetně jejich umístění. Protokol bude obsahovat seznam všech přítomných členů poroty včetně jejich podpisu. Jednání Komise je neveřejné.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na umenipromesto@ghmp.czanna.gumplova@ghmp.cz.

Prostřednictvím emailu si můžete domluvit také osobní konzultaci nebo žádat upřesnění podmínek či pomoc při finalizaci prezentace.

Důležité termíny

 • Vyhlášení výzvy 3. 5. 2021 
 • Uzavření výzvy – odevzdání přihlášek 8. 7. 2021 (do 24.00 hodin)
 • Vyhlášení výsledků 21. 7. 2021

Ke stažení

Plné znění výzvy OPEN CALL Žižkovský holubník (pdf)
Plné znění výzvy OPEN CALL Žižkovský holubník (docx)
Položkový rozpočet Žižkovský holubník
Přihláška s krátkou anotací a GDPR formulář OPEN CALL Žižkovský holubník

Full version of OPEN CALL Žižkovský holubník in English (pdf)
Full version of OPEN CALL Žižkovský holubník in English (docx) 
Budget OPEN CALL Žižkovský holubník in English 
Application Form in English