OPEN CALL TriangulUM 2021 – výzva pro umělce ze dne 22. 3. 2021

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlašuje druhý ročník otevřené výzvy pro návrhy dočasných uměleckých intervencí k realizaci na katastru periferních městských částí. Základním předpokladem je zájem o tvůrčí činnost ve vymezeném prostoru od června do prosince 2021 a schopnost představit Váš návrh a jeho realizaci transdisciplinární komisi.

Lokality Open Call

 1. Praha-Suchdol – plošina Na Skalce
 2. Praha-Suchdol – dvě centra
 3. Praha-Kbely – lesopark Hůlkova
 4. Praha-Kbely – lokalita U rumpálu a okolí
 5. Praha-Lipence – Česká pošta a okolí
 6. Praha-Lipence – Lipanský park

Specifikace zadání pro jednotlivé lokality v příloze

Komu je výzva určena

Českým i zahraničním jednotlivcům/kyním a skupinám z oblasti výtvarného umění, architektury a užitého umění. Open call je neanonymní.

Lhůta pro doručení přihlášek a požadavky

Kdykoli do 21. 5. 2021 (do 24. hodiny) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresu triangulum2021@gmail.com.

Pro každou lokalitu uchazeč/ka podává jeden návrh s přihláškou a požadovanými přílohami. Přihláška musí být podána na každou lokalitu samostatně. Jeden zájemce může podat maximálně čtyři přihlášky/čtyři lokality.

Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10 MB.

Prostředky

Materiálové provedení díla nebo intervence není určeno, je však nutné respektovat finanční náklady na realizaci a instalaci v úhrnu do 200 tis. Kč bez DPH. V případě přirozeného zániku se autor zavazuje ke spolupráci s vyhlašovatelem a ekologické likvidaci. V některých případech bude možné prodloužit realizaci po dohodě s majitelem pozemku.

Požadovaný obsah návrhu k realizaci

Povinné přílohy mimo samotného návrhu

 • Formulář přihlášky se souhlasy GDPR
 • Položkový rozpočet
 • Portfolio a strukturovaný životopis
 • Případné další dokumenty – technický výkres, statický posudek aj.

Návrh – textová část

Podrobný popis návrhu/práce s vymezenou lokalitou (popis přístupu k vybrané lokalitě jako k celku, popis detailů a materiálového řešení, popřípadě inspirační zdroje, požadavky na další informace o lokalitě od zadavatele Open Callu). Maximální rozsah jsou 2 normostrany A4.

Návrh – grafická část / obrazová dokumentace

Maximální rozsah 10 stran formátu A4, nebo A3 v rozlišení nejméně 300 DPI.

Preferujeme skici, náčrty nebo vizualizace včetně jejich umístění v lokalitě.

Protože se jedná o návrh určený k realizaci ve veřejném prostoru, je třeba k návrhu fyzických realizací připojit technický výkres řešení jejich statického zabezpečení (zajištění proti pádu, stržení, nebo jiným rizikovým momentům) i specifikace použitých materiálů. V případě náročnějších instalací doporučujeme konzultaci s odborníkem, který je k dispozici na e-mailu triangulum2021@gmail.com. Realizované umělecké dílo nesmí ohrozit bezpečnost osob pohybujících se v bezprostředním okolí.

Návrh – položkový rozpočet

Položkový rozpočet zahrnuje kromě materiálových nákladů a honorářů za výpomoc všechny služby včetně zpracování odborných posudků statika, technických konzultací, grafických prací a realizací popisek u intervence, instalace a deinstalace díla a jeho transportu. Součástí rozpočtu jsou též případné doprovodné programy zpracovávané autorem/kou, vydávání publikací a jiných grafických materiálů nad rámec propagace GHMP. Částka uvedená v rozpočtu dále počítá s výdaji na administrativu a daňové odvody autora.

Téma projektu (TriangulUM 2021)

Tématem projektu je umělecké uchopení vymezené lokality výtvarnými, architektonickými, nebo užitnými uměleckými intervencemi, a to v kontextu jejich urbanistických, environmentálních, kulturních a sociálních vazeb. Důraz je kladen na uchopení podstaty místa na pomezí městského a vesnického prostředí a reaguje na současné i historické prostorové funkce širšího okolí. Cílem této výzvy je snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli i návštěvníky lokality.

Projekt TriangulUM 2021 zvyšuje povědomí pražských obyvatel o veřejném prostoru mimo centrum města a upozorňuje na lokální principy a potenciál rozvoje – vyrovnává kvalitu života v centru a na okraji města. Usiluje o rozšíření strategického přístupu města a městských organizací k péči o veřejný prostor a podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.

Projekt podporuje transdisciplinární spolupráci umělců, architektů a uměleckých institucí se širokou škálou správních subjektů, odborníků z různých oborů, místních komunit a podobně.

Další informace o projektu

 • Předpokládáme citlivé zapojení do okolního prostředí.
 • Intervence nesmí ohrožovat veřejnost ani dopravu (viz statika – grafická část).
 • Materiálově trvanlivé realizace mohou být v lokalitě umístěny po dobu jednoho roku, v případě přirozeného zániku se autor zavazuje ke spolupráci s vyhlašovatelem a ekologické likvidaci.
 • V některých případech bude možné prodloužit realizaci po dohodě s majitelem pozemku.

Ocenění Open Call pro každou lokalitu

1. místo – 20 000 Kč
2. místo – 15 000 Kč
3. místo – 10 000 Kč

Finanční odměnou budou oceněny první tři návrhy u každé lokality/území.

K realizaci bude vybrán pouze návrh, který se umístí na 1. místě.

Další ocenění dle rozhodnutí komise nad rámec pořadí návrhů mohou být udělena do výše 10 000 Kč v jedné lokalitě, a to nejvýše 5000 Kč k jednomu návrhu.

Výsledky Open Call

Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 31.5.2021 na webových stránkách https://umenipromesto.eu/prispevky/49-triangulum. GHMP považuje přihlášené návrhy projektů za závazné, zároveň si vymezuje právo odstoupit od výběrového řízení v případě nedostatečného počtu zájemců. V případě nedostatečně kvalitních návrhů projektů si zadavatel vymezuje právo odstoupit od realizace.

Komise Open Call

Návrhy projektů, které splní lhůtu pro odevzdání podkladů včetně povinné přílohy, bude hodnotit komise složená z teoretiků umění, kurátorů, architektů a zástupců hlavního města Prahy, městských částí a vlastníků území. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.

Složení Komise bude zveřejněno na https://umenipromesto.eu/prispevky/49-triangulum dne 19. 4. 2021.

Ze zasedání komise bude pořízen písemný protokol o hodnocení návrhů, ve kterém bude uveden seznam vítězných a oceněných návrhů včetně jejich umístění. Protokol bude obsahovat seznam všech přítomných členů poroty a slovní hodnocení oceněných návrhů.

Protokol bude zveřejněn na webu https://umenipromesto.eu/prispevky/49-triangulum

Jednání komise je neveřejné.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na e-mail triangulum2021@gmail.com.

 

Ke stažení

Plné znění výzvy OPEN CALL TriangulUM2021 
Položkovy rozpočet TriangulUM
Přihláška s krátkou anotací a GDPR formulář Open Call