OPEN CALL – GHMP Art Book Fair 2023

 

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje Open Call  pro účast na GHMP Art Book Fair, veletrh zaměřující se na literaturu o umění, nejen pro nakladatele a instituce, ale i pro jednotlivé tvůrce a skupiny, kteří se věnují tvorbě autorských knih a fanzinů.

for English version scroll down

Co je GHMP Art Book Fair

Třetí ročník prodejního veletrhu zaměřujícího se na literaturu o umění. V průběhu dvou dnů nabídne platformu pro galerie, umělecké školy, internetové portály, časopisy, nakladatelství, tvůrce autorských knih a fanzinů, sběratele a především milovníky knih. Součástí veletrhu bude pestrý doprovodný program jak pro děti, tak i pro dospělé. Vstup pro návštěvníky je po celou dobu veletrhu zdarma.

Prodejní veletrh proběhne v prostorách Zámku Troja v sobotu 16. září a v neděli 17. září 2023

Kdo se může přihlásit

— Hlavní sekce
nakladatelé, galerie, instituce, umělecké školy vydávající umělecké knihy nebo knihy o umění. K dispozici jim bude prostor pro prezentaci jejich činnosti a možnost spoluúčasti na doprovodném programu.

— Sekce pro tvůrce autorských knih a fanzinů
jednotlivci nebo skupiny, které se zabývají autorskou knihou nebo tvorbou fanzinů. Jedinou podmínkou je, že zde musejí prezentovat pouze vlastní autorskou tvorbu. Přihlásit se mohou za snížený poplatek za oba dny prodejní akce. K dispozici jim bude prostor pro prezentaci vlastní tvorby a možnost spoluúčasti na doprovodném programu.

Účastnický poplatek

na oba dva dny za prodejní místo (stůl velikosti 152×76 cm + dvě židle) činí:
Hlavní sekce: 1950 Kč / půlený stůl 980 Kč
Sekce pro tvůrce autorských knih a fanzinů: 650 Kč

Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním přihláškového formuláře, který naleznete zde.

Nejzazší termín pro přihlášení je 31. května 2023.

 

GHMP Art Book Fair 2023

OPEN CALL – GHMP Art Book Fair 2023

The Prague City Gallery announces an Open Call for participation in the GHMP Art Book Fair, a fair focusing on literature about art, not only for publishers and institutions, but also for individual creators and groups dedicated to the creation of author books and fanzines.

What is the GHMP Art Book Fair

The third annual sales fair focusing on literature about art. Over the course of two days, it will offer a platform for galleries, art schools, internet portals, magazines, publishing houses, authors, book and fanzine creators, collectors and above all book lovers. The fair will include a varied accompanying programme for both children and adults. Entrance for visitors is free throughout the fair.

The sales fair will take place in the premises of Troja Château on Saturday 16 September & Sunday 17 September 2023.

Who can sign up

— Main section
publishers, galleries, institutions, art schools and others who publish art books or books about art. There will be a space for them to present their activities and to participate in the accompanying programme.

— Section for authors of books and fanzines
individuals or groups involved in the creation of author’s books or fanzines. The only condition is that they must present only their own work. They can register for a reduced fee for both days of the sales event. There will be space for them to present their own work and the opportunity to participate in the accompanying programme.

The entry fee

for both days per vendor space (table 152×76 cm + two chairs) is:
Main section: CZK 1950 / half table CZK 980
Section for authors of books and fanzines: CZK 650

You can apply by complete and send to the application form, which found at this link.

 The deadline for registration is May 31, 2023.

Click here for a photo report from last year’s GHMP Art Book Fair