3. OPEN CALL MuralartUM 2021 – výzva pro umělce ze dne 6. 9. 2021

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Technickou správou komunikací Praha vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí a velkoplošných maleb pro vybraná místa podchodů ve správě TSK. Cílem této výzvy je pozvednutí konkrétního veřejného prostoru a snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli a procházejícími. Výzva usiluje o rozšíření strategického přístupu města a městských organizací a jejich vzájemné koordinace v péči o veřejný prostor a o podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.

 

Termín tvůrčí činnosti – realizace

S realizací vítězných návrhů se počítá v roce 2021 a 2022.

Lokality

 • Výtvarné pojetí vstupní zdi u podchodu k Thomayerově nemocnici na Praze 4.
 • Výtvarné pojetí celého podchodu u zastávky V Sedlci na Praze 6.
 • Výtvarné pojetí ramp a zdí u podchodu u zastávky Dědinova na Praze 11.
 • Výtvarné pojetí celého podchodu u zastávky Platónova na Praze 12.
 • Výtvarné pojetí celého podchodu z ulice Svatojánská na Praze 14.
 • Výtvarné pojetí celého podchodu pod ulicí Makovského na Praze 17.

Komu je výzva určena

pro profesionální umělce, umělkyně, umělecké skupiny, grafiky a grafičky

Lhůta pro doručení přihlášek a požadavky

 • Kdykoli do 6. 10. 2021 (do 24 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresy: umenipromesto@ghmp.czanna.gumplova@ghmp.cz
 • Na každou lokalitu/plochu bude uchazeč/ka podávat jeden návrh s přihláškou a požadovanými přílohami.
 • Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10 MB.

Parametry předkládaného návrhu

 • Ideový návrh/vize práce s plochou (text max. 500 znaků).
 • Návrh umělecké intervence v tiskové kvalitě min. formátu A2 (skica, náčrt, projektová dokumentace nebo počítačová vizualizace).

Povinné přílohy

 • Formulář přihlášky.
 • Portfolio s ukázkami autorského přístupu k veřejnému prostoru.
 • Položkový rozpočet.

Téma projektu (MuralartUM 2021)

 • Projekt MuralartUM nemá pevně stanovené téma. Umělecký záměr a idea díla by však vždy měly reagovat na specifický charakter daného místa.
 • Důraz je kladen na uchopení podstaty místa, které funguje v kontextu městského prostředí a reaguje na prostorové funkce a sociální a historické vztahy v lokalitě.
 • Součástí projektu je snaha o navázání na aktuální problematiku mural artu ve světových metropolích, reflexe streetartové tendence v tvorbě veřejného prostředí nebo rozšíření pojmu urban art v metropoli.

Další informace o projektu MuralartUM 2021

 • Pro 3. otevřenou výzvu je vyčleněno šest podchodů. Přihláška musí být podána na každou plochu samostatně. Jeden zájemce může podat maximálně šest přihlášek.
 • Návrhy budou hodnoceny podle kritérií kvality a originality navrhované intervence.
 • Návrhy musí respektovat principy otevřené a demokratické společnosti.
 • Maximální velikost díla není stanovena. Předpokládáme citlivé zapojení do okolního prostředí. Plastické části nesmí ohrožovat veřejnost ani dopravu.
 • Finanční odměnou budou oceněny první tři návrhy u každého podchodu dle rozhodnutí Komise.

Specifikace a zadání pro jednotlivé podchody naleznete v příloze.

Kritéria hodnocení návrhů

 • Originalita díla (umělecký přínos a kvalita, komunikativnost díla, autorský koncept).
 • Místní kontext (uchopení vybrané lokality včetně historických, kulturních a sociálních souvislostí).
 • Realizovatelnost (respekt k limitům území, pravidlům a normám bezpečnosti a pohybu osob ve veřejném prostoru).

Vyhlášení výsledků

Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 14. 10. 2021 na webových stránkách umenipromesto.eu.

— GHMP považuje přihlášené návrhy projektů za závazné, zároveň si vymezuje právo odstoupit od výběrového řízení v případě nedostatečného počtu zájemců. V případě nedostatečně kvalitních návrhů projektů si zadavatel vymezuje právo odstoupit od realizace. Návrhy projektů, které splní lhůtu pro odevzdání podkladů včetně povinný příloh, bude hodnotit Komise složená z teoretiků umění, kurátorů, architektů, výtvarníků se zkušeností se street artem a muraly a zástupců hlavního města Prahy, městských částí a vlastníka ploch. Proti rozhodnutí Komise se nelze odvolat.

— Složení Komise bude potvrzeno a zveřejněno na webu Umění pro město umenipromesto.eu do 20. 9. 2021.

— Ze zasedání Komise bude pořízen písemný zápis o hodnocení návrhů, ve kterém bude uveden seznam vítězných a oceněných návrhů včetně jejich umístění. Protokol bude obsahovat seznam všech přítomných členů a členek poroty a slovní hodnocení oceněných návrhů. Jednání Komise je neveřejné.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na umenipromesto@ghmp.czanna.gumplova@ghmp.cz.

Prostřednictvím e-mailu si můžete domluvit také osobní konzultaci nebo žádat upřesnění podmínek či pomoc při finalizaci prezentace.

Důležité termíny

Vyhlášení výzvy: 6. 9. 2021

Uzavření výzvy – odevzdání přihlášek: 6. 10. 2021 (do 24 hodin)

Vyhlášení výsledků: 14. 10. 2021

Ke stažení

Plné znění výzvy OPEN CALL MuralartUM 2021 podchody v češtině
Přihláška MuralartUM 2021 podchody v češtině
Položkový rozpočet MuralartUM 2021 podchody v češtině

Full version of OPEN CALL MuralartUM 2021 in English
Application Form MuralartUM 2021 in English
Budget MuralartUM 2021 in English