Galerie hlavního města Prahy

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Název VZ: „Ostraha objektů a recepční služby"

Předmětem zakázky je zajištění služeb ostrahy objektů a recepční služby pro Galerii hlavního města Prahy (dále i „GHMP“) v období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

 

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky činí 1 800 000,- Kč bez DPH.

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:

Strážní služby – kód CPV:                                                                 79713000-5   

Recepční služby – kód CPV:                                                             79992000-4

 

Místo plnění zakázky:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Praha, sídlo Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 a Městská knihovna, 2 patro, Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1.

 

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění bude zahájena dne 28. 3. 2017 v 10.00 hodin. Sraz uchazečů o veřejnou zakázku je ve vstupní hale budovy Domu U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1.
Prohlídka místa plnění bude realizována postupně na obou adresách uvedených zadavatelem.
Kontaktní osoba odpovědná za realizaci prohlídky místa plnění je Miroslav Koláček, vedoucí oddělení správy budov, tel.: 725 818 722, email: kolacek@ghmp.cz.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli
a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného kritéria: ekonomické výhodnosti – výše nabídkové ceny.

 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39, odst. 1 zákona a končí dnem 3. 4. 2017 ve 12:00 hodin.

 

Místem pro podání nabídky je ředitelství GHMP, Revoluční 5, 110 00 Praha 1, 1. patro.  Nabídky je možno podat osobně, v po-pá od 10:00 do 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu zadavatele tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají a nebudou posuzovány.

 

Kontaktní osoby zadavatele:

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy, kontaktní osobou odpovědnou za odborné záležitosti je Miroslav Koláček, tel.: +420 725 818 722, e-mail: miroslav.kolacek@ghmp.cz.

 

Ke stažení:

Zadávací dokumentace (úplný text)

Příloha č. 1: Krycí list nabídky uchazeče

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3: Předmět plnění ostrahy objektů a recepční službydalší aktuality