Prioritou edukačních aktivit GHMP je intenzivní spolupráce se školami z celé ČR. Pro všechny typy pražských i mimopražských škol (od MŠ, ZŠ, přes SŠ a gymnázia, až po VOŠ a VŠ) i pro ostatní skupiny dětí a mládeže organizujeme interaktivní prohlídky výstav spojené s následnou výtvarnou akcí. číst dále

Státním i soukromým vzdělávacím institucím nabízíme interaktivní prohlídky všech aktuálních výstav i stálých expozic GHMP. Po teoretické části následuje část praktická, v níž účastníci reagují vlastní tvorbou na výstavu, autora či konkrétní vybrané dílo, buď přímo ve výstavním prostoru nebo v našem výtvarném ateliéru.

Výstavy jsou jim zprostředkovávány přístupnou a srozumitelnou formou, cestou rozhovorů, diskusí i her, při nichž je kladen důraz na vlastní interpretaci a na individuální úhel pohledu i na rozvoj interaktivní komunikace s dílem – „dialog" je základem vnímání díla. Důležitá je inspirace konceptem výstavy, prezentovanými autory či konkrétními díly.

Podporujeme současné trendy ve vzdělávání - zapojení alternativních a progresivních metod výuky. Galerijní pedagogika v GHMP usiluje o interdisciplinaritu, o propojování výtvarné výchovy s dalšími obory, o hledání vzájemných souvislostí, spojitostí i konfrontací, mísení a prostupování několika oblastí.

Edukační činnost organizovaná v naší instituci si za svůj hlavní cíl klade intenzivně a efektivně podněcovat mladé lidi k návštěvám galerií, k přímé komunikaci s uměleckými díly a ne pouze k pasivnímu studiu reprodukcí v knihách či na internetu... Přímý kontakt s uměním a výtvarnými artefakty je nenahraditelný - návštěvník by měl artefakt bezprostředně fyzicky vnímat, aby mohla proběhnout interakce, vzájemné působení díla a diváka.

Učitelé si v rámci návštěvy galerie mohou odpočinout od své každodenní práce ve škole a zpestřit si výuku, studenti mohou změnou prostředí a návštěvou podnětného prostoru načerpat nové nápady – návštěva galerie se pro některé může stát inspirací, motivací i výzvou.

Školy mohou navštívit i speciální workshopy, které organizujeme ve spolupráci s jinými institucemi (České centrum Praha, Leica Gallery Prague atd.). Znevýhodněným skupinám vše adekvátně přizpůsobíme.

Studentům středních, vyšších a vysokých škol uměleckého nebo humanitního zaměření umožňujeme vykonat si zde odbornou praxi nebo stáž – této možnosti už úspěšně využilo několik středních a vysokých škol.

Vycházíme vstříc i zahraničním stážistům (několikaměsíční odbornou stáž zde v minulosti absolvovali např. studenti z Portugalska a Lucemburska). Kromě toho, že se našich interaktivních prohlídek pro školy a ostatních výtvarných akcí příležitostně účastní formou odborných náslechů řada VŠ studentů – budoucích výtvarných pedagogů (např. z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. P. Ústí nad Labem, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, z Katedry výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové),   tak jim vycházíme vstříc i v tom, že si zde někteří studenti přímo i realizují v rámci praxe z galerijních animací
„zkušební" interaktivní prohlídky a workshopy pro školy.

Bylo zde úspěšně realizováno několik takových „pokusných" akcí např.
studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J.
E. P. Ústí nad Labem a studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy.

Odbornou praxi zde absolvovali  např. studenti grafického designu a jiných oborů  z těchto škol:

Střední umělecká škola "GAPe" Praha

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Žižkov

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Turnov

Střední odborná škola Náhorní Praha 8

Střední a vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby Michael Praha

Střední škola uměleckých řemesel Ostrava

Galerii navštěvují příležitostně i zahraniční studenti - např. sem zavítala cca 80ti členná skupina bohemistů z Letní školy FF UK z mnoha zemí z celého světa.

 Z důvodu velkého zájmu škol je důležitá včasná rezervace akcí na uvedených kontaktech.